IACMR AwardsMOR AwardsConference Awards

2014 IACMR/Emerald CMR Publication Awards

2014 Winner

Weiguo Zhong, Lucy S, J.Lee, Peking University
"Not All Identification Are Created Equal"

2014 Highly Commended

Xinming Deng, Tianding Zhang, Yang Xu, Deng Zhu, Wuhan Universtiy

Jianfeng Li, Hubei University

"CSR, Consumer-corporate Identification, and Consumer Responses"


Xiaoming Zheng, Xin Liu, Tsinghua University
Xin Qin, Sun Yat-sen University

"What will Creative Employees Do Exploring When and How Creativity Leads More Counterproductive Work Behavior"

Links Related